ลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา
เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานธุรกิจทั่วไป
2. มีความรู้ความเข้าใจในวงจรการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4. เห็นคุณค่าของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานขนาดเล็กทางธุรกิจ

คำอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแนวคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับงานธุรกิจ วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ระบบ ขั้นตอนและวิธีการ และความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบงานวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบงาน การเขียน Data Flow Diagarams, System Flowchart, ER-Diagram, Description Table, Description Tree และ Data Dictionaries ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอโครงร่างระบบงานทางธุรกิจ